general terms and conditions
ELMTRADE SE
Zelený pruh 1560/99
140 00 Praha 4
IČ: 24191019
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, H 491.
Adresa provozovny: ERKO fitness, Havlíčkova 918, 280 58 Kolín IV, budova M5.
Provozní doba:
Provoz recepce Pro členy Sauna
Pondělí 13:30 – 21:00hod 6:00 – 21:00hod 14:00 – 21:00hod
Úterý 13:30 – 21:00hod 6:00 – 21:00hod 14:00 – 21:00hod
Středa 13:30 – 21:00hod 10:00 – 21:00hod 14:00 – 21:00hod
Čtvrtek 13:30 – 21:00hod 6:00 – 21:00hod 14:00 – 21:00hod
Pátek 13:30 – 21:00hod 6:00 – 21:00hod 14:00 – 21:00hod
Sobota 13:30 – 21:00hod 6:00 – 21:00hod 14:00 – 21:00hod
Neděle 13:30 – 21:00hod 6:00 – 21:00hod 14:00 – 21:00hod
Telefonní číslo: +420 777 691 134
Kontaktní e-mail: recepce@erko-fitness.cz

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Předmětem těchto všeobecných podmínek (dále jen "VOP") je úprava vzájemných práv a povinností společnosti ERKO Fitness a návštěvníkem, využívající služeb ERKO Fitness.
 2. Tyto VOP jsou platné pro nákup služeb nabízených Erko Fitness a blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Erko fitness a jeho zákazníků. Nákupem členství, nebo jiné služby, které ERKO Fitness nabízí Zákazník akceptuje VOP a provozní řád Erka Fitness.
 3. Zákazník je povinen seznámit se s těmito Obchodními podmínkami a Reklamačním řádem (jak je specifikován níže), které jsou uvedeny na internetové adrese (www.erko-fitness.cz) a současně na recepci fitness.

II. PRODEJ ZBOŽÍ A SLUŽEB V PROSTORECH ERKO FITNESS

 1. Aktuální nabídka zboží a služeb fitness, včetně cen za dané služby a zboží, je k dispozici v prostorech ERKO Fitness a na internetové adrese www.erko-fitness.cz
 2. Zákazník má možnost za zboží platit na recepci v čase otevíracích hodin recepce hotově nebo platební kartou.
 3. Jestliže chce zákazník nakupovat zboží v čase automatického provozu, musí mít výši Depozitu odpovídající alespoň hodnotě kupovaného zboží. Nakoupené zboží napíše do seznamu dle pokynů a recepce zaúčtuje daný tovar a odečte z depozitu zákazníka v čase otevíracích hodin recepce. Pokud výše Depozitu na účtu nebude dostačující pro nákup produktu nebo služby, je potřeba jej nejdříve dobít.
 4. Služby fitness má klient možnost objednávat a platit na recepci v čase otevíracích hodin recepce, nebo prostřednictvím klientského učtu.

III. KLIENTSKÝ ÚČET, DEPOSIT, ČLENSTVÍ, PERMANENTKA

 1. Zákazník si zřizuje klientský účet. Klientský účet bude Zákazníkovi zřízen po vyplnění registračního formuláře, a to s ohledem na povinná pole. Po založení karty si může Zákazník vložit na klientský účet peněžitou částku (dále jen „Depozit“), minimálně ve výši 50 Kč.
 2. Vklad na Depozit se provádí úhradou v hotovosti a platební kartou na pokladně fitness nebo přes klientský účet na adrese erko-fitness.cz prostřednictvím platební brány. Vklad na Depozit není možné učinit prostřednictvím benefitních poukazů. Depozit lze využít k úhradě veškerého zboží nabízených v ERKO Fitness. Zákazník má přístup ke stavu svého klientského účtu. O aktuální výši Depozitu na klientském účtu se může Zákazník informovat na recepci, a to po předložení příslušné klientské karty vztahující se k danému účtu.
 3. ERKO Fitness dále umožňuje Zákazníkovi využívat svůj klientský účet k nákupu členství, permanentek, které umožňují Zákazníkovi využívání služeb fitness po určitou časovou hranici za konkrétně vytvořených podmínek (např. roční, měsíční permanentka do fitness apod.). ERKO Fitness může u jednotlivých služeb stanovit konkrétní podmínky pro jejich poskytování, a to zejména s ohledem na kapacitu, věkovou skladbu účastníků, formu úhrady apod.
 4. Zákazník má možnost vstupovat na svůj klientský účet přes webové rozhraní na adrese www.erko-fitness.cz. Po přihlášení, které se uskuteční zadáním platného uživatelského jména a hesla, má Zákazník možnost rezervovat, a případně zakoupit jednotlivé služby, členství nebo permanentku. Dále je možné v zákaznickém účtu přes webové rozhraní administrovat zadané kontaktní údaje. Jestliže bude mít Zákazník jakékoli problémy s přihlášením na svůj zákaznický účet či s rezervací, informuje o této skutečnosti bezodkladně recepci.
 5. Dopa platnosti depozitu je jeden rok od připsaní částky. Po uplynutí doby platnosti připadá Depozit prodávajícímu. Depozit z účtu nelze převádět na účet jiného kupujícího.

IV. ZÁKAZNICKÝ IDENTIFIKÁTOR
 1. Po zřízení klientského účtu bude Zákazníkovi předán identifikační čip, který slouží jako identifikátor ke klientskému účtu. Identifikační čip může být přiřazena pouze k pojmenovanému účtu, se kterým může disponovat výlučně osoba uvedená jako majitel čipu. Identifikační čip bude Zákazníkovi vystavený zdarma. Při strátě je možné na recepci vydat dový čip za poplatek 150kč
 2. V případě ztráty/odcizení identifikačného čipu je Zákazník povinen co nejdříve kontaktovat ERKO Fitness, aby tuto kartu zablokoval. ERKO Fitness neodpovídá za případné škody, které Zákazníkovi z důvodu ztráty/odcizení identifikačního čipu vzniknou.
V. REZERVACE
 1. Zákazník si může rezervovat skupinové lekce fitness (dále jen „Rezervace“), pokud má v ERKO Fitness zřízen klientský účet, na kterém je složen Depozit ve výši odpovídající ceně jednotlivé aktivity nebo tuto aktivitu přímo hradí.
 2. Rezervaci je možné učinit osobně na recepci, a to na základě předložení identifikační karty a/nebo přes webové rozhraní po přihlášení do klientského účtu.
 3. Po provedení rezervace bude Zákazníkovi blokován deposit ve výši odpovídající ceně sportovní aktivity, s čímž Zákazník provedením rezervace souhlasí. Na tuto skutečnost bude Zákazník současně upozorněn před provedením rezervace.
 4. Rezervace se považuje za závaznou objednávku dané služby.
 5. Rezervace může být zrušena telefonicky na kontaktním telefonním čísle ERKO Fitness, osobně na recepci či elektronicky přes klientský účet. Ve všech přípustných formách storno rezervace je případně storno poplatek účtován V případě chybné rezervace a jejího storna v časech, kdy je účtován storno poplatek, může Zákazník podat písemnou žádost na e-mail recepce@erko-fitness.cz o neúčtování storno poplatku za podmínky, že v daný den Zákazník absolvoval a řádně uhradil službu, která je předmětem storno poplatku, a to v jiném čase. ERKO Fitness posuzuje oprávněnost žádosti Zákazníka.
VI. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 1. S nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) si Vás dovolujeme upozornit, že podepsáním Registračního formuláře, udělujete souhlas se zpracování osobních údajů níže uvedenému správci dat a to: ELMTRADE SE Zelený pruh 1560/99 140 00 Praha 4. Rozsah zpracování osobních údajů: jméno, příjmení, datum narození, bydliště, e-mail a tel. číslo.
 2. Společnost ERKO fitness se zavazuje, tyto osobní údaje nepředávat žádné třetí straně. Přístup k nim mají pouze poučení zaměstnanci.
VII. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ
 1. Kontaktní údaje: Havlíčkova 918, 280 58 Kolín IV, e-mail: recepce@erko-fitness.cz, telefon +420 777 691 134 (recepce).
 2. Tyto Obchodní podmínky jsou platné a účinné ode dne 1.8. 2023 a jsou k dispozici na recepci ERKO Fitness a na internetových stránkách www.erko-fitness.cz.

REKLAMAČNÍ ŘÁD

ELMTRADE SE se sídlem Zelený pruh 1560/99, 140 00 Praha 4, Braník, IČ: 24191019 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. značka H 491 (dále jen „fitness“ nebo „prodávající“), vydává s účinností od 23.5. 2021 tento reklamační řád pro účely prodeje zboží či služeb (dále jen „reklamační řád“).
I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
 1. Reklamační řád je nedílnou součástí Obchodních podmínek ERKO Fitness. Reklamační řád stanovuje postup při reklamaci zboží či služeb zakoupených v rámci internetového prodeje nebo dobití depositu ve fitness (dále jen „zboží“ či „služeb“).
 2. Definice pojmů obsažené v tomto Reklamačním řádu, mají přednost před definicemi pojmů v Obchodních podmínkách. Pokud tento Reklamační řád pojem nedefinuje, použije se definice pojmu uvedená v Obchodních podmínkách. Pojmy neuvedené v tomto Reklamačním řádu či Obchodních podmínkách se vykládají ve významu podle platné právní úpravy České republiky.
 3. Zákazník (dále jen „kupující“) je povinen seznámit se s tímto Reklamačním řádem a Obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží či služby.
II. REKLAMACE
 1. Dojde-li ke zrušení skupinové lekce, na které si zákazník již zakoupil vstup, bude Zákazníkovi vráceno vstupné na základě zákazníkem uplatněné řádné reklamace.
 2. Kupující je povinen pro účinné zahájení reklamačního řízení předložit doklad o koupi zboží/služby nebo jiným způsobem prokázat vznik smluvního vztahu.
 3. Místem uplatnění reklamace je ERKO Fitness – Havlíčkova 918, 280 58 Kolín IV, přičemž reklamaci je možné uplatnit osobně ve fitness, poštou nebo emailem na adresu recepce@erko-fitness.cz.
 4. Uplatní-li kupující reklamaci a vytkne tak prodávajícímu vady na zboží/službě, sepíše o tom prodávající zápis, který obsahuje datum zahájení reklamačního řízení, specifikaci zboží/služby, označení vadné vlastnosti, způsob vyřízení reklamace požadovaný kupujícím, termín vyřízení reklamace.
 5. Reklamační řízení musí být ukončeno do 30 dnů ode dne jeho zahájení, a to včetně odstranění vady, jejíž reklamace byla uznána, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Reklamační řízení musí být ukončeno vydáním rozhodnutí o reklamaci, ve kterém bude datum a způsob vyřízení reklamace, potvrzení o době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
 6. Na dárky a bonusy, které jsou poskytovány zdarma, nelze uplatnit reklamaci.

Řešení sporů

 1. V případě sporu mezi Prodávajícím a Kupujícím bude k rozhodnutí sporu místně příslušný obecný soud České republiky, a to dle podmínek definovaných v příslušných procesních předpisech, zejména v zákoně č. 99/1963 Sb., občanském soudním řádu, ve znění pozdějších přepisů, a zákoně č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, ve znění pozdějších předpisů.
 2. V případě sporu mezi Prodávajícím a Kupujícím může Kupující využít možnosti mimosoudního řešení sporu. Orgánem příslušným k řešení sporu je Česká obchodní inspekce (ČOI). V tomto případě může Spotřebitel kontaktovat ČOI prostřednictvím kontaktních údajů uvedených na webu ČOI ( https://www.coi.cz/ ). Spor je možné řešit též prostřednictvím ODR platformy .